Bài viết

Tên tài liệu Ngày đăng Đọc online Tải về
Tóm tắt CPTPP Chương 17: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 18 – Sở hữu trí tuệ 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 15 – Mua sắm Chính phủ 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 16 – Chính sách cạnh tranh 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 12 – Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 14 – Thương mại điện tử 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 10 – Thương mại dịch vụ xuyên biên giới 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPPChương 7: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 8 – Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 9 – Đầu tư 26/02/2020 Online Download