HỢP TÁC TẠI NƠI LÀM VIỆC

 1. Mục tiêu đào tạo:

Xây dựng nhóm cải tiến tại Doanh nghiệp
Lập kế hoạch cải tiến Doanh nghiệp
Xây dựng hệ thông theo dõi và đánh giá cải tiến
Tăng cường hiệu quả chia sẻ thông tin
Áp dụng 5S và Kaizen trong sản xuất
Phát huy vai trò của người lao động trong quá trình cải tiến
2. Thời gian đào tạo: 2.5 - 03 tháng
Áp dụng mô hình In-House thêm tiện ích cho Doanh nghiệp
- Khảo sát ban đầu tại doanh nghiệp (1/2 ngày)
- Đào tạo tại Doanh nghiệp: 1 ngày
* In-house: giúp Doanh nghiệp có thể cho nhiều cán bộ học hơn, việc học tậ
tại Doanh nghiệp sẽ không làm gián đoạn các công việc cần giải quyết gấp
trong ngày.
-04 lần tư vấn tại Doanh nghiệp
- Đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm.
3. Đối tượng tham dự:
- Nhóm cải tiến: 10-15 người
- Nhóm cán bộ quản lý cấp trung, trưởng xưởng, cấn bộ công nhân viên và
các bộ phận có liên quan.
4. Chi phí đào tạo: 12.000.000 đồng/Doanh nghiệp
Chi phí trên đã được hỗ trợ bởi ILO, Trung tâm khuyến công tỉnh Bình
Dương. Bao gồm tất cả các chi phí đào tạo, tư vấn, giảng viên.

Đăng ký tham gia vui lòng liên hệ:
VP BIFA
Email: info@bifa.vn/phuong.dn@bifa.vn
Người liên hệ: Ms. Ngọc Phượng - 0904 4545 04