Dự án NIRF

Mục tiêu dài hạn (MTDH): Xây dựng nền tảng về pháp luật và thể chế hiệu quả cho khung khổ QHLĐ mới tại Việt Nam dựa trên Tuyên bố 1998 của ILO về các nguyên tắc và̀ quyền cơ bản trong lao động.

Xem chi tiết