Bài viết trang chủ

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ TỈNH BÌNH DƯƠNG

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) được thành lập năm 2009, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, thể hiện trên các mặt hoạt động: