Đào tạo của CLB LSS

Giới thiệu CLB LSS

Giới thiệu CLB LSS

Ngày 27/08/2014, Câu lạc bộ sản xuất tinh gọn ngành gỗ (Lean Six Sigma For Wood Club) gọi tắt là LSS Club được chủ tịch BIFA ký quyết định thành lập với sứ mệnh “Phát triển kỹ năng kiểm soát năng suất và kiểm soát lãng phí nhằm tăng trưởng về lợi nhuận một cách ổn định thông qua việc nâng cao năng lực cho Hội viên tham gia câu lạc bộ”.
Tổ chức hoạt động của CLB theo nguyên tắc tinh gọn bao gồm: Chủ nhiệm CLB và 3 ban (ban Đào Tạo, ban Thư Ký, ban Sự Kiện Truyền Thông)
HỢP TÁC TẠI NƠI LÀM VIỆC

HỢP TÁC TẠI NƠI LÀM VIỆC

Dự án phát triển doanh nghiệp SCORE

Chuyên đề 1: Hợp tác tại nơi làm việc