Cơ cấu tổ chức của BIFA

Cơ quan tổ chức của Hiệp Hội bao gồm
  • Đại Hội Toàn Thể Hội Viên
  • Ban Chấp Hành.
  • Ban Thường Vụ
  • Ban Kiểm Tra.

Đại hội toàn thể hội viên: là cơ quan có quyền lực cao nhất của Hiệp Hội, quyết định Điều lệ, Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động và các định hướng hoạt động lớn của Hiệp Hội. Đại hội 3 năm họp một lần để bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ và ban kiểm tra của Hiệp Hội.

Ban Chấp Hành: có 23 thành viên, là cơ quan điều hành hoạt động của Hiệp Hội.

Ban Thường Vụ: gồm một Chủ Tịch, năm Phó Chủ Tịch, một ủy viên

Ban kiểm tra: có 4 thành viên.

Các Ban chức năng: Giúp việc cho Ban chấp hành và Ban thường vụ, Hiệp Hội thành lập 04  ban chức năng gồm:

  1. Ban Chính Sách
  2. Ban Chăm sóc hội viên và Liên kết chuỗi
  3. Ban Xúc tiến thương mại.
  4. Ban Phát triển nhân lực và Chuyển đổi số

Văn phòng hiệp hội: có một chánh văn phòng và các nhân viên, là bộ phận thường trực giải quyết công việc hàng ngày của Hiệp Hội.