Cơ cấu tổ chức của BIFA

Cơ quan tổ chức của Hiệp Hội bao gồm
  • Đại Hội Toàn Thể Hội Viên
  • Ban Chấp Hành.
  • Ban Thường Vụ
  • Ban Kiểm Tra.

Đại hội toàn thể hội viên: là cơ quan có quyền lực cao nhất của Hiệp Hội, quyết định Điều lệ, Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động và các định hướng hoạt động lớn của Hiệp Hội. Đại hội 3 năm họp một lần để bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ và ban kiểm tra của Hiệp Hội.

Ban Chấp Hành: có 16 thành viên, là cơ quan điều hành hoạt động của Hiệp Hội.

Ban Thường Vụ: gồm một Chủ Tịch, bốn Phó Chủ Tịch và một Tổng Thư Ký.

Ban kiểm tra: có 3 thành viên.

Các tiểu ban: Giúp việc cho Ban chấp hành và Ban thường vụ, Hiệp Hội thành lập 06 tiểu ban chuyên môn gồm:

  1. Tiểu Ban Chính Sách - Đối Ngoại.
  2. Tiểu Ban Hội Viên.
  3. Tiểu Ban Kinh Tế.
  4. Tiểu Ban Truyền Thông – Sự Kiện.
  5. Tiểu Ban Công Nghệ - Đào tạo.
  6. Tiểu Ban Liên Kết Hội Viên FDI.

Văn phòng hiệp hội: có một chánh văn phòng và các nhân viên, là bộ phận thường trực giải quyết công việc hàng ngày của Hiệp Hội.

Sơ đồ tổ chức hiệp hội
Sơ đồ tổ chức văn phòng hiệp hội