Nhân sự hiệp hội BIFA

BCH HIỆP HỘI BIFA
(Nhiệm Kỳ III 2015-2017)

 1. Ông Huỳnh Quang Thanh, Chủ Tịch BIFA, GĐ Công ty TNHH Hiệp Long
 2. Ông Bùi Như Việt, Phó chủ tịch 2 BIFA, TGĐ Công ty CP Kỹ Nghệ Gỗ Long Việt
 3. Ông Lương Ngọc Kim, Phó chủ tịch 3 BIFA, GĐ Công ty TNHH Kim Thành A
 4. Ông Lưu Phước Lộc, Phó chủ tịch 4 BIFA, GĐ Công ty TNHH M.T.R.
 5. Ông Nguyễn Phúc, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Bifa
 6. Ông Điền Quang Hiệp – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH Minh Phát 2
 7. Ông Nguyễn Liêm, Ủy viên BIFA, GĐ Công ty CP Lâm Việt.
 8. Ông Phan Văn Khôi – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH SXTM XNK Keo Việt
 9. Bà Nguyễn Thị Diễn, Ủy viên BIFA, GĐ Công ty Thiên Như Quỳnh.
 10. Bà Dương Thị Tú Trinh, Ủy viên BIFA, PGĐ Công ty TNHH TM DV Thượng Nguyên.
 11. Ông Phan Thế Hải – Uỷ Viên, giám đốc Công ty TNHH Triệu Phú Lộc
 12. Ông Nguyễn Thành Được – Uỷ viên, Giám đốc Công ty cổ phần gỗ Dầu Tiếng
 13. Ông Lê Phước Vân – Uỷ Viên, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn quản lý Hạnh Gia
 14. Ông Lê Văn Minh – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH chế biến gỗ Tường Văn
 15. Ông Nguyễn Phi Hùng – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH Gỗ Tiến Hưng
 16. Ông Trần Anh Vũ – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH Liên Thanh

BAN THƯỜNG VỤ
(Nhiệm Kỳ III 2015-2017)

 1. Ông Huỳnh Quang Thanh, Chủ Tịch BIFA, GĐ Công ty TNHH Hiệp Long
 2. Ông Bùi Như Việt, Phó chủ tịch 2 BIFA, TGĐ Công ty CP Kỹ Nghệ Gỗ Long Việt
 3. Ông Lương Ngọc Kim, Phó chủ tịch 3 BIFA, GĐ Công ty TNHH Kim Thành A
 4. Ông Lưu Phước Lộc, Phó chủ tịch 4 BIFA, GĐ Công ty TNHH M.T.R.
 5. Ông Nguyễn Phúc, Ủy viên BIFA, GĐ Công ty TNHH CBG Hòa Nguyên.
 6. Ông Điền Quang Hiệp – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH Minh Phát 2

BAN KIỂM TRA
(Nhiệm Kỳ III 2015-2017)

 1. Ông Huỳnh Hoàng Sang - Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH Soklu.
 2. Ông Nguyễn Phi Hùng – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH Gỗ Tiến Hưng
 3. Ông Trần Anh Vũ – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH Liên Thanh

CÁC TIỂU BAN:

1. Tiểu Ban Chính Sách và Đối ngoại:

 • Ông Nguyễn Phúc, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Bifa – Trưởng ban
 • Ông Lương Ngọc Kim, Phó chủ tịch 3 BIFA, GĐ Công ty TNHH Kim Thành A
 • Ông Lưu Phước Lộc, Phó chủ tịch 4 BIFA, GĐ Công ty TNHH M.T.R
 • Ông Điền Quang Hiệp – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH Minh Phát 2
 • Ông Nguyễn Liêm, Ủy viên BIFA, GĐ Công ty CP Lâm Việt.

2. Tiểu Ban Hội viên:

 • Ông Bùi Như Việt, Phó chủ tịch 2 BIFA, TGĐ Công ty Cp Kỹ Nghệ Gỗ Long Việt – Trưởng ban
 • Ông Lương Ngọc Kim, Phó chủ tịch 3 BIFA, GĐ Công ty TNHH Kim Thành A
 • Ông Điền Quang Hiệp – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH Minh Phát 2
 • Ông Phan Thế Hải – Uỷ Viên, giám đốc Công ty TNHH Triệu Phú Lộc
 • Ông Phan Văn Khôi – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH SXTM XNK Keo Việt
 • Bà Dương Thị Tú Trinh, PGĐ Công ty TNHH Thượng Nguyên
 • Bà Nguyễn Thị Diễn, Ủy viên BIFA, GĐ Công ty Thiên Như Quỳnh.

3. Tiểu Ban Kinh tế:

 • Bà Dương Thị Tú Trinh, PGĐ Công ty TNHH Thượng Nguyên – Trưởng ban
 • Bà Nguyễn Thị Diễn, Ủy viên BIFA, GĐ Công ty Thiên Như Quỳnh.
 • Ông Trần Anh Vũ – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH Liên Thanh
 • Ông Nguyễn Thành Được – Uỷ viên, Giám đốc Công ty cổ phần gỗ Dầu Tiếng
 • Ông Phan Thế Hải – Uỷ Viên, giám đốc Công ty TNHH Triệu Phú Lộc
 • Ông Nguyễn Phi Hùng – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH Gỗ Tiến Hưng

4. Tiểu Ban Truyền Thông và sự kiện

 • Ông Lưu Phước Lộc, Phó chủ tịch 4 BIFA, GĐ Công ty TNHH M.T.R – Trưởng ban
 • Ông Nguyễn Liêm, Ủy viên BIFA, GĐ Công ty CP Lâm Việt.
 • Ông Nguyễn Phúc, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Bifa
 • Ông Lê Phước Vân – Uỷ Viên, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn quản lý Hạnh Gia
 • Ông Lê Văn Minh – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH chế biến gỗ Tường Văn
 • Ông Phan Văn Khôi – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH SXTM XNK Keo Việt
 • Ông Trần Anh Vũ – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH Liên Thanh

5. Tiểu Ban Công Nghệ - Đào tạo

 • Ông Lê Văn Minh – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH chế biến gỗ Tường Văn – Trưởng ban
 • Ông Bùi Như Việt, Phó chủ tịch 2 BIFA, TGĐ Công ty CP Kỹ Nghệ Gỗ Long Việt
 • Ông Lê Phước Vân – Uỷ Viên, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn quản lý Hạnh Gia
 • Ông Nguyễn Phi Hùng – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH Gỗ Tiến Hưng
 • Ông Nguyễn Thành Được – Uỷ viên, Giám đốc Công ty cổ phần gỗ Dầu Tiếng

6. Tiểu Ban Liên kết Hội viên FDI

 • Ông Lương Ngọc Kim, Phó chủ tịch 3 BIFA, GĐ Công ty TNHH Kim Thành A – Trưởng ban
 • Ông Lưu Phước Lộc, Phó chủ tịch 4 BIFA, GĐ Công ty TNHH M.T.R
 • Bà Dương Thị Tú Trinh, PGĐ Công ty TNHH Thượng Nguyên
 • Ông Trần Anh Vũ – Uỷ viên, Giám đốc Công ty TNHH Liên Thanh
 • Ông Phan Thế Hải – Uỷ Viên, giám đốc Công ty TNHH Triệu Phú Lộc

VĂN PHÒNG

 1. Bà Nguyễn Nữ Quỳnh Giao – Chuyên viên Truyền thông và Đối ngoại
 2. Bà Đinh Ngọc Phượng – Thư ký
 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trang – Kế toán