Bài viết

Tên tài liệu Ngày đăng Đọc online Tải về
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Trong đó, Nghị định quy định rõ việc quản lý gỗ xuất – nhập khẩu. 07/09/2020 Online Download
Hiệp định EVFTA_Bản tiếng Anh 28/02/2020 Online Download
Hiệp định EVFTA_Bản tiếng Việt 28/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 26 – Minh bạch hóa và chống tham nhũng 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 28 – Giải quyết tranh chấp 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 29 – Các ngoại lệ và các điều khoản chung 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 20 – Môi trường 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 22 – Tính cạnh tranh và Thuận lợi hóa kinh doanh 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 24 – Doanh nghiệp vừa và nhỏ 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 19 – Lao động 26/02/2020 Online Download