Bài viết

Tên tài liệu Ngày đăng Đọc online Tải về
[THƯ MỜI THAM DỰ] "HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN LIÊN ĐOÀN DOANH NGHIỆP, CÁC HIỆP HỘI VÀ DOANH NGHIỆP GÓP Ý QUY HOẠCH TỈNH BÌNH DƯƠNG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050" 12/12/2023 Online Download
[THƯ MỜI THAM DỰ] HỘI NGHỊ "TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO DOANH NGHIỆP KHCN VÀ QUỸ PHÁT TRIỂN KHCN CỦA DOANH NGHIỆP" 28/11/2023 Online Download
[TIN CHÍNH SÁCH] THÔNG TƯ "QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT GỖ TRÒN, GỖ XẺ TỪ RỪNG TỰ NHIÊN TỪ LÀO VÀ CAMPUCHIA" 21/11/2023 Online Download
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Trong đó, Nghị định quy định rõ việc quản lý gỗ xuất – nhập khẩu. 07/09/2020 Online Download
Hiệp định EVFTA_Bản tiếng Anh 28/02/2020 Online Download
Hiệp định EVFTA_Bản tiếng Việt 28/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 26 – Minh bạch hóa và chống tham nhũng 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 28 – Giải quyết tranh chấp 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 29 – Các ngoại lệ và các điều khoản chung 26/02/2020 Online Download
Tóm tắt CPTPP Chương 20 – Môi trường 26/02/2020 Online Download