Tin BIFA

THƯ MỜI: Khoá đào tạo “Năng suất chất lượng - Giải pháp tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam”

THƯ MỜI: Khoá đào tạo “Năng suất chất lượng - Giải pháp tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam”

Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 1322/QĐ – TTg được xây dựng nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.